Бесправно градење на атрактивна локација во охридската населба Далјан

Спроведената инспекциска контрола на локација посочена од граѓани во Извидничкиот центар во охридската населба Далјан покажа дека се работи за дивоградба односно дека се спроведуваат градежни активности без дозвола за градење.

Според записникот од извршениот надзор утврдено е дека на локацијата на десетина метри од езерото се поставени пет шаловани и армирани бетонски плочи од по 47,5 метри квадратни, за кои не се издадени решеија за градба.

Согласно констатираната фактичка состојба односно градење без дозвола, ќе биде донесено решение за отстранување на петте плочи во тек на градба според член 134, став 1, алинеја 4 од Законот за градење.

May be an image of text that says 'стр.1 република северна македонила општина охрид одделение за инспекциски надзор записник извршен инспекциски надзор број: p.36 -159 датум: 3.2023година дневник бр. 16/23 1) назив на субектот надзор седиште ублектот адреса -пошта телефон бpoj даночен дтут извидник дооел скопје ул."кукушка" p.4A скопје општина центар ivica@scout.org mk 078/295-576 5724210 4030002467543 300000002944665 банка субектот субектот сметка субјектот субектот: одговорно/илице/ ипрезиме управител: ивица ангеловски телефон 2) податоци E- -пошта ivica@scout.org.mk инспекцискиотнадзор: видн инспекциски надзор 1.редовен време инспекцискиотн надзор 2вонреден 2023год. 10:00 часот 3.контролен датум време завршуванена инспекцискиот надзор назив каде 09.03.2023год. 10:30 врши надзорот пет аловани армирани плочи тек градба'
May be an image of text that says 'деност инсталациата обектот- надзорот адреса домуване стр.2 к.п.4256/1 к.о.охрид4 )инспекцискиотнадзор извршен основа заокружи основот): инспекциската служба месец раководителот инспекциската служба, инспекциски надзор инспекцискиот надзор извршен година; година; година; (име, 1. елена илијева овластен инспекторот/ите кој/и предмет основ градежен инспектор извршил/е опише што легитимација рег.бр. предмет предмет 0063 надзор надзорот, клучуваки правниот изградени обекти према електронска пријава, надзорот 131,член градене (сл. весник CM 144/11; 79/13; 137/13; 71/16; 244/19; 18/20;279/20; 227/22), бр.102/19) основа извршуването 115/14; инспекциски листиз проверка, дадени прилог составен дел обасни причината): 7)3Ð време OBOj записник, извршуването име презиме надзор; инспекцискиотн надзор, субектот на надзорот беше претставуван телефон пошта'
May be a black-and-white image of text that says 'време извршуването присуство други надзор, присутни беа презиме следни стр.3 лица: својство инспекторот/ите претставникотн субектот oбjacHиja правата обврскитен субектот. инспекцискиот инспекцискиот надзор, пред почетокот надзорот, записник место. составен почеток канцелариата од одделението услови бр.4а скопје ниво завршуване центар, затекнати 09.03.2023година 10:30 дооел армирана алована нема бидејки вкупна бруто парцела градбата спага втора шалована нема тек плоча градба градба од законот градба димензии: парцела градбата спаrа втора шалована армирана плоча градба градба лист законотза градба г.четвртата шалована спага ширина 5,0м, должина 9,5м втора армирана плоча градба површина градба втора категорија димензии: ширина 5,0м, должина 9,5M co лист градба од законот3'
May be an image of text that says 'д.петтата шалована армирана плоча бидеки радба бруто површина градене. стр.4 градба димензии: ширина 5,0м, должина 9,5M предметна парцела к.п.4256/1 имотен cпara во градба од законот констатирам дека шалованите армирани оте кн градба ce од субектот надзор дтут извидник дооел скопје седиште ул." кукушка бр.4а скопје општина центар одобрение градба, према донесе решение отстрануване шалованите армирани плочи градба предметната локација к.п.4256/1 к.о.охрид co имотен p.91222 член став(1) алинеа фотодокументац'
May be a black-and-white image of tree, outdoors and text that says 'стр.5 фотодокументацилао 2023година врз основа koja аокружи само утврдени никакви неправилности работенето субектот надзор; утврдени следните неправилности работенето субектотна надзор,за што ce превземени следните мерки: неправилност:субектот надзор центар предметната извидник дооел скопје co седиште кукушка одобрение градене плочи на 4c имотен лист бр.91222; мерка:утврдените вкупно пет(5) плочи шаловани, армирани градба градби тора категорија градба дзаконот градене,се изведуваа одобрение градене, према донесе решениез отстрануване 134 алинеа4 од законот'

За градежните активности на односната локација посочија и активистите на Граѓанската инцијатива „Охрид SOS“ од каде изразуваат уверување дека ќе биде постапено согласно заклучоците изнесени во записникот и она што е изградено ќе биде отстрането, а локацијата вратена во претходна состојба.

Бесправното градење и неконтролираната урбанизација на крајбрежјето на Охридското Езеро е еден од најгорливите проблеми со кои се соочува регионот и е меѓу главните забелешки посочени во двата извештаи на Реактивната мониторинг-мисија на УНЕСКО.

Back to top button
Close