Државната ревизија најде хаос во управувањето со јавните инвестиции


Не постои база во која може да се види како се реализираат јавните инвестиции, а на терен проекти кои одамна требале да бидат готови „висат во воздух“, има и милиони евра од Европската унија кои ни биле на располагање, но не сме ги искористиле, а за некои нереализирани проекти дури плаќаме и казни.

Ваков хаос нашла Држаната ревизија која истражуваше на тема „Реализација на капиталните инвестиции финансирани преку Буџетот на Република Северна Македонија, ЕУ фондови и средства од други меѓународни финансиски институции во надлежност на централната власт и локалната самоуправа“.

„Не постои единствена база на проекти од која може да се видат јавни инвестиции и стратешки проекти кои се реализираат, нивната вредност, динамика на реализација, начинот на финансирање, видот на градба и други податоци и информации кои би служеле за процени и анализи за потребите на државата“, е еден од заклучоците на ревизорите.

Проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води на Град Скопје e најголема инвестиција од областа на животна средина за кој од државата обезбедени се средства во износ од 196 милиони евра, и доделени се ЕУ средства во вредност од 69,7 милиони евра. Иако за овој проект се обезбедени средства, подготовката на овој проект е започната во 2007 година, а во 2014 година направена е надградба и ажурирање на студијата за изводливост за изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Скопје, но и после десет години проектот не е подготвен за физичка реализација.

Ревизорите посебно ги разгледале и ревидираните договори, а таму има и што да се види. Од 24 ревидирани проекти кои „тежеле“ 64,2 милиони евра, за 19 се склучени догори за градба и само еден е завршен, за 5 воопшто не се склучени договори за градба. Застојот е од различна природа, но за четири проекти се веќе раскинати договорите и од нив за три има меѓународна арбитража и побарување за штета во вкупен износ од 45,5 милиони евра. за два проекти постои неизвесност поради изминат рок на градба, а не склучени нови анекси кон постојните договори за градба.

Back to top button
Close