МОН: Новите вработувања во училиштата ќе бидат на неопределено време

– Сите наставници и стручни соработници кои во овој момент се ангажирани на определено време, вкупно 4.800 лица со стапувањето во сила на законските измени ќе добијат решение за трајно вработување доколку ги исполнуваат предвидените законски услови. Со ова, значително ќе се намалат грижите за доделување отказ пред работниот однос да се трансформира на неопределено време. Исто така, се обезбедува и континуитет во реализација на наставата што е важно и за наставникот, но и за учениците кои ќе немаат грижа дали од следната учебна година ќе им предава друг наставник и ќе им биде потребна повторна адаптација – велат од МОН.

Според МОН, законските измени овозможуваат професионален и кариерен развој за вработените во училиштата, како и следење и оценување на работата уште од првиот ден на стапувањето во редовен работен однос. За прв пат законски се дефинираат компонентите на платата на наставниците и стручните соработници, со што се овозможува исплата на додатоците на плата за претходно стекнатите педагошки звања како резултат на успешност во работењето, додатокот за одделенско, односно класно раководство, за работа во комбинирана паралелка и за работа во ридско-планинско подрачје, за кои во минатото имаше реакции дека не се исплаќаат од страна на училиштата.

– Целосна плата за неполн неделен фонд на часови ќе добиваат наставниците кои реализираат воспитно-образовна работа според наставен план и програми донесени согласно Концепцијата за основно образование и воспитание, доколку имаат минимум 10 наставни часови во неделата. Министерството за образование и наука и репрезентативниот синдикат во областа на образованието е предвидено да склучат спогодба, со која се утврдува износoт на вредностa на бодот за пресметување на платата на наставниците и стручните соработници, која за прв пат се поврзува и ќе расте со секое покачување на минималната плата – велат од МОН.

Од таму додаваат дека во најголем дел, законските измени се барања на наставниците и стручните соработници и нивното прифаќање значи дополнителен придонес кон заложбите за враќање на дигнитетот и општествената важност на наставничката професија.

Back to top button
Close