МЖСПП: Изработена е студија за валоризација на заштитеното подрачје парк-шума „Водно“

За оправданоста од прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во согласност со Законот за заштита на природата и Правилникот за содржината на студијата за валоризација и ревалоризација на заштитени подрачја, се изработи Студија за валоризација на заштитеното подрачје парк-шума „Водно“, соопшти Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

Студијата е изработена во рамки на проект „Подобрување со управување со заштитени пордрaчја” кој е финансиран од Европската Унија, преку ИПА 2 – Секторската оперативна програма за животна средина и климатска акција 2014-2020 година, а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП).

– До МЖСПП предлогот за прогласување на Водно за заштитено подрачје во категоријата Заштитен предел (категоријата V – заштитен предел) е доставен од страна на Градот Скопје, (допис од 29 април годинава). Предлогот се заснова на Одлуката донесена од страна на Советот за градот Скопје на која и претходела изработката на Студијата, комуникација на експертскиот тим со засегнатите страни, анализа на плановите за развој и искористување на природните ресурси, големината на подрачјето, неговата населеност, потребите на населението и традиционалните вредности, при што е утврдено од нивна страна дека категоријата V – заштитен предел, најдобро ја отсликува специфичната интеракција на луѓето и природата на Водно и дека е во согласност со IUCN стандарди, стои во соопштението.

Во оваа фаза на постапката, како што соопшти Министерството, биле одржани и две јавни расправи во организација од УНДП, Град Скопје и експертскиот тим, при што засегнатите страни дале свои предлози и сугестии за студијата за валоризација на Водно, кои биле разгледани од експертскиот тим што ја изработи Студијата и по вклучување на аргументите и забелешките, Градот Скопје ја доставил Студијата до МЖСПП.

– Врз основа на наведената студија, согласно Законот за заштита на природата МЖСПП ја води постапката за прогласување и за таа цел изработи „Информација за потребата од прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата V – заштитен предел и Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата V- заштитен предел”. Оваа информација e доставена на мислење до Владата и до сите релевантни институции за разгледување и усвојување, се вели во соопштението.

По донесување на Одлуката за прифатливоста на предлогот за прогласување на Водно за заштитено подрачје во категоријата V- заштитен предел од страна на Владата, од МЖСПП информираат дека ќе следува јавна расправа по предлог-актот за прогласување на која ќе бидат поканети сите засегнати страни. Актот ќе биде поставен и на ЕНЕР за коментирање. По јавната расправа, МЖСПП ќе го изготви конечниот акт за прогласување на Водно со вградени аргументирани предлози и сугестии од засегнатите страни.

– Потоа МЖСПП ќе го достави Актот за прогласување на Водно до Владата на разгледување и усвојување. Со оглед што Студијата на Град Скопје предлага степен на заштита во категоријата V – заштитен предел, за неа не е потребно донесување на закон за прогласување, туку само одлука на Владата, по предлог на Министерството. Студија за валоризација на заштитеното подрачје парк-шума Водно е објавена на веб страницата на МЖСПП на следниов линк, додаваат од Министерството.

Back to top button
Close