На граничните премини Блато и Џепиште лани  фракфенцијата изнесуваше   над 670 илјади  лица

 

Во текот на 2о22 година, на Македонско – албанската  граница  на  двата гранични пренмини Блато и Џепиште изнесуваше 675 илјади лица, што претставува многу поголема фрекфенција во споредба со годините на пандемијата Ковид 19 – 2о2о и 2о21 година .

Според податоците на МВР , на граничниот премнин Блато кај Дебар во 2о22 година бројот на македонски државијани кои  имале влез изнесува 59.163 додека на  излез  76. 755 . Бројот на странски државијани  кои имале влез во нашата држава изнесува 28о,4о9  додека излез 234.о94. На граничниот премин ,, Џепиште –Требиште ,,во близина на Дебар кој е од локален карактер  доминиаат албанските државиани како во влез така и во излез. Истиот извор наведува дека во влез се евидентирани 18,о34 странци додека на излез 18.111 странци. Бројот на македонските државијани  на овој премин  за влез се 1.455 лица додека на  излез се регистрирани 1.5оо  наши државијани .

Албанските државијани преку граничните премини Блато и Џепиште – Требиште  во Дебар во најголем дел влегуваат со цел да купуваат прехранбени артикли како што се брашно, шекер, масло за јадење и друго, но исто така и купување на нафтени деривати бидеки во Албанија се поскапи , додека пак наште државијани  во Албанија прекиу двата премини во најголем дел патување на летни одмори на албанското крајбрежје како и за купоување на зеленцук  како и за рекреација .

 

К. Мимидиноски

Back to top button
Close